Menu
Obec Veľké Ozorovce
Obec
Veľké Ozorovce

DHZ

Vznik DHZ v obci Veľké Ozorovce

Do roku 1921 nebolo v obci organizované hasičstvo. V roku 1921 bol richtárom obce Veľké Ozorovce Sabol Andrej a notárom p.Štich. V tom čase došiel richtárovi list z okresu aby sa aj u nás založilo hasičstvo. Richtár zavolal na obecný dom prvých dobrovoľníkov DHZ:

Megyesi Viliam st.                    Kozák Michal
Kačmár Pavel                            Kačurák Jozef horný
Kačmár Michal                          Szenczy Gustav ml.

Bolo ich spolu asi dve družstvá. Na tejto prvej schôdzi bol prítomný aj okresný veliteľ pán Lefkovič. To bola prvá ustávajúca schôdza na ktorej zvolili za veliteľa p. Gustava Szenczého ml. Tak bol založený prvý dobrovoľný hasičský zbor v našej obci.

Obdobie rokov 1921-1925

Po založení žil DHZ živelne. Vystroj a vyzbroj pozostávala z platených opaskov, (gurtne) kožených čiapok a sekerky. Hasiči cvičili s ručnou kolesovou striekačkou bez uniforiem len v čiapkach a opaskoch. Cvičenie sa konalo každú nedeľu ráno, striekačku ťahali osobne až na cvičisko na pastvisko „Čikošovo“ vzdialené od obce 1 km. Asi v roku 1923 bol zvolený za richtára Kovaľ Michal, ktorý sa hasičstva ujal a morálne ho pozdvihol. Postupom času mladí odchádzali na vojenčinu a tak sa stav členstva zužoval.

Obdobie rokov 1926-1930

Keďže členská základňa sa z roka na rok zužovala, p. richtár Kovaľ zavolal ďalších nových členov, ktorí vstúpili do DHZ.

Labanc Michal               Kovaľ Bartolomej
Béreš Ján                        Bartko Gabriel
Diheneščík Andrej        Bartoš Jozef
Sykora Andrej                 Hrinčák Michal
Mesároš Ján                    Čirip Michal st.

Na obnovovacej schôdzi zvolili za veliteľa Szcencyho Gustava. V roku 1926 bol zvolený za veliteľa Diheneščík Andrej a za podveliteľa p. Pavel Kačmár. Konali sa aj nočné poplachové cvičenia. Na schôdzu a cvičenia sa zvolávalo trúbkou. Výcvik sa konal tradične každú nedeľu.

Obdobie rokov 1931-1938

V roku 1931 vstúpil do zboru: Čeľovský Andrej, Juraj Mesaroš, Štefan Kurej a ďalší. Do obce prišiel nový učiteľ Pavliček, ktorý podchytil elán hasičstva a získal ich pre kultúrnu činnosť. Nacvičil s nimi niekoľko divadelných hier. Neskoršie prišiel do obce druhý učiteľ Jedlička, ktorý z hasičov utvoril spevácky krúžok.

Pravidelne chodili na hasičské preteky do Trebišova, kde sa umiestňovali na prvom mieste. V tomto období dostal požiarny zbor novú striekačku – ručnú, ktorú vyskúšali na skutočnom požiari u Bodnára, neskôr v Keresture /Zemplínska Teplica/a v Egreši. Konali sa pravidelné hasičské bály, ktorých sa zúčastňovali aj z okolitých dedín.

Obdobie rokov 1939-1945

Život DHZ ovplyvnil osudný rok 1938, kedy západné mocnosti zradili našu vlasť a dali ju na pospas Hitlerovi. Vznik Slovenského štátu nemal vpyl na život hasičstva. Do obce prišiel nový učiteľ p. Chovanec, ktorý vidiac základy kultúry a hasičov, bol aj krátku dobu tajomníkom DHZ.

V roku 1940 bol zvolený za veliteľa DHZ Megyesi Viliam st., ktorý zastaval aj funkciu predsedu DHZ. Za tajomníka DHZ bol zvolený p.Szenczi Gustav ml. .Rok 1945 je novým rokom oslobodenia ľudstva z temnoty fašizmu. Vojnou bola zničená výstroj i výzbroj DHZ. Neostalo nič.

Obdobie rokov 1945-1949

Rok 1945 je novým rokom oslobodenia ľudstva. Aj pre náš DHZ bol tento rok rokom obrody. Vyznačoval sa obnovou vojnou zničeného hospodárstva. Po návrate z evakuácie sa zišli požiarnici a na tejto schôdzi bol zvolený za predsedu organizácie Labanc Michal, veliteľ Megyesi Viliam st. tajomník Szenczi Gustav ml. Opravili poškodenú striekačku. Drevené časti zhotovil Pavel Hric a kovové časti zhotovil Andorko Gejza.

V roku 1947 sa omladil zbor o mladú krv:

Gojdič Ján                        Fedorko Andrej                Čelovský Ján
Kužňar Andrej                 Bereš Ján ml.                    Bereš Pavel st.
Megyesi Alexander        Doboš Michal                    Čirip Andrej st.
Kačurák Ján - Čačko      Kačurák Ján st.                 Kužmik Michal

Keďže mladých požiarnikov bolo dosť, starí požiarnici začali pomaly vynechávať a len teoreticky pomáhali mladým. Mladí hasiči začínali od začiatku. Nemali uniformy. Každý si kúpil modrú baretku, na ľavé predlaktie si navliekli červený opasok. Cvičili i ručnou striekačkou podľa pokynov starých požiarnikov a každú nedeľu cvičili a zdokonaľovali sa až do roku 1949.

Obdobie rokov 1950-1953

V roku 1950 zomrel Szenczi Gustav. Predsedom bol Labanc Michal, veliteľ Diheneščík Andrej st. tajomník Čeľovský Ján. Vykonalo sa reorganizácie a premenovanie z DHZ na MJ ČSPO čo je Miestna jednota Československej požiarnej ochrany, a bola dodaná aj vyzbroj pre organizáciu. V roku 1952 bol za veliteľa zvolený Alexander Megyesi a koncom roka do funkcie tajomníka bola zvolená prvá žena Margita Višvaderová. V roku 1953 dostala organizácia novú motorovú striekačku PPS 8. Začal sa nový výcvik.

Obdobie rokov 1956-1960

S novým strojom stúpal elán pri výcviku. Hlásili sa ďalší zaujemci o PO. Mladí požiarnici každý rok dosiahli zo súťaže diplomy a uznania. Zásluhu na tom mal Alexander Megyeši. V roku 1959 bol pridelený pre požiarny zbor dopravný voz DV-T-805. Prvý veliteľ dorastu bol Miloš Ondolčo , potom Michal Bobok.

Obdobie rokov 1961-1965

V roku 1961 bol zvolený za veliteľa Ján Čeľovský, ktorý zaktivizoval činnosť organizácie a zaviedol do nej poriadok a disciplínu. Požiarne družstvo sa síce zúčastnilo na okrskovej súťaže, ale na okresné kolo sa nedostali. Boli tam prítomní, ale ako diváci. Alexander Megyesi bol zvolený za okrskového veliteľa a doma už nepomáhal pre zaneprázdnenosť. V roku 1963 bol za veliteľa zvolený Alexander Megyesi a za tajomníka Ján Čeľovský. Predseda bol Michal Labanc. Vo februári 1963 zomrel Andrej Diheneščík ktorého MO ČSPO dôstojne odprevadila na jeho poslednej ceste. Na jeseň v roku 1964 odovzdal MNV do užívania časť sýpky na fare, ktorú využívala MJ ako sklad a zbrojnicu. V decembri 1964 sa konala výročná schôdza, na tejto schôdzi bol zvolený nový výbor v zložení, predseda Michal Labanc, veliteľ Alexander Megyeši, tajomník Ján Čeľovský. V decembri 1965 sa konala výročná členská schôdza na ktorej bol zvolený nový výbor v zložení predseda Michal Labanc, veliteľ Milan Čelovský, tajomník Ján Čelovský.

Obdobie rokov 1966-1975

Na výročnej členskej schôdzi bol prijatý za člena Ján Chvostaľ, predseda MNV. V januári 1967 sa uskutočnila výročná členská schôdza ,bol zvolený nový výbor v zložení, predseda Diheneščík Bartolomej, veliteľ Andrej Kužňar, tajomník Ján Kudľák. V apríli 1967 zomrel Viliam Megyeši st.. V rokoch 1967 až do januára 1970 bol predseda DHZ Bartolomej Diheneščík, veliteľ Andrej Kačmár. V januári 1970 bol zvolený na výročnej schôdzi za predsedu DHZ Viliam Megyeši ml., veliteľ Andrej Kačmár, v marci boli prijatý nový členovia zboru Ladislav Maďari, Juraj Kudľak, Zoltan Szenczi. Organizácia obdŕžala novú prívesnú motorovú striekačku PPS-12. Začiatkom roka 1971 sa stratila kniha „Kronika“ a nikto z verejných funkcionárov MNV nevedel kde sa nachádza. Až v roku 1980 sa našla v ZŠ. Udalosti v rokoch 1971 -1975 začíname písať v marci 1995. Činnosť DPZ za uvedené obdobie sa vyvíjala živelne a podľa plánu činnosti a pokynov okresných orgánov PO. Príprava PD na súťaže sa konala nárazovo. Požiarna technika je umiestnená v zbrojnici na fare.

protipožiarny príves

 

100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v

obci Veľké Ozorovce 

1921 -2021

    Dovoľte  mi, aby som  pri  výročí  sto - rokov od   založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Veľké Ozorovce,  poďakovala našim požiarnikom, ktorí svoj život zasväcujú nielen práci pre spoločnosť, ale mnohokrát neváhajú obetovať kus svojho života pre šťastie a spokojnosť našich spoluobčanov, zachraňujú to najcennejšie, životy a majetky našich ľudí.

    Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľným členom hasičského zboru, tým, ktorí strávili veľa hodín pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach, školeniach, brigádnických prácach, pri údržbe hasičskej techniky, alebo pri plnení iných úloh.

   Úprimná vďaka patrí najmä za priame zásahy pri požiaroch, aj keď často a s vypätím všetkých síl, s nasadením vlastného života zachraňujú miliónové hodnoty.

      Dovoľte mi, aby som si spomenula i na tých, ktorí boli na čele hasičského  zboru, položili jeho základy, ktorých sté výročie si pripomíname.

    Pri tejto príležitosti je vhodné vzdať hold a úctu všetkým tým, ktorí rady našich hasičov opustili a nebolo im dané dožiť sa pre nich tak významnej historickej chvíle.

      Je len na nás, aby sme s láskou pokračovali v práci hasičov a odovzdávali ju ďalším pokoleniam, lebo  iba  takto si môžeme byť istý, že „hasičstvo“ vo Veľkých Ozorovciach nezanikne, nakoľko by bolo veľkou škodou, že tá štafeta nebude pokračovať iba z toho dôvodu, že  náš hasičský zbor tak, ako v  posledných rokoch nebude vyvíjať žiadnu činnosť.

      Je veľkou škodou, že v našej obcí nie sú ľudia, ktorí by podporovali a pozdvihli činnosť hasičského zboru, ako je to v susednej obcí, ktorá bude oslavovať storočnicu založenia hasičského zboru v nasledujúcom kalendárnom roku.

     Želám všetkým členom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby naďalej zapĺňali členstvo dobrovoľného hasičského zboru, aby tento aj v budúcností pracoval a dosahoval také vynikajúce výsledky, ako tomu bolo v rokoch 2001 – 2016.

Ocenení

Jozef Maďari , predseda Dobrovoľného hasičského zboru - zlatá medaila DHZ

Ďakovné listy DHZ - členovia Dobrovoľného hasičského zboru 

Michal Čverčko                                                                                                                              

Ján Diheneščík 

Vincent Frűstô

Marek Gašpar 

Peter Horňák 

Ján Kačmár 

Peter Kačmár 

Marcel Kičinko

Miloš Novák 

Miloš Varga 

Ocenení In memoriam 

Tomáš Megyeši 

Milan Bereš 

 

 

Prezidentské voľby 2024

Voľby baner

Eurovoľby 2024

Eurovoľby 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30
31
1 2
3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
slabý dážď 32 °C 20 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 34/20 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 37/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 33/22 °C

Natur-pack

Munipolis